mei-hua
梅花易數

“梅花易數”之由來

mei-hua梅花易數“之由來,相傳為麻衣、陳奇夷等一胍綿延傳下之秘法,後來成為北宋邵康節先生常用的〔心易神數〕。此數經邵先生傳下後,也使易學在占筮領域上, 更有其重大的實用價值,也由邵康節後,才改名為梅花易數;其名稱的來源,相傳有一天,邵康節先生進入梅花園賞花時,偶然見兩隻麻雀在枝頭上爭吵,後又見此 二雀忽然爭枝墜地,邵先生看到此種現象,即運用其心經易數,認為不動不占,不因事不占,今見二雀無故爭枝墜地,怪哉!因覺有事而占之,隨後向園主說:明日 當會有一鄰女來攀折梅花,請必叱責她,恐鄰女驚恐自梅樹跌下有傷足之虞,事後果然應驗。

後之學者因認為此卦例特殊,竟能斷出與卦題不相干之事 情來,為別種占法所不及,才將此種斷法命名為”梅花易數“。
邵先生認為此種易數,是為先天之心學,太極者道也,因心即道,道即理,數由心生, 故可於心裡默演其數理,而預知吉凶禍福,故又名為心易,所謂人於心上起經綸。但徜若心不能靜,則不能決天下之疑耳,故也被誤解為易學難精,因自然界之一動 一靜之間,皆有自然之理與數,只要隨時隨地動心起念,則五行生克之理即已具備,此時時吉凶之數即已定矣,所謂感而遂通之道〔佛曰:一切境緣孰非心生,三界 輪回俱由自造〕故善蔔者即可依此初念之動來占算,並預測其吉凶,此法因起卦簡便、靈活、快又准,用途廣功能多,故此術也多為歷代修行者所樂用,並助其參悟 天道與人事。
梅花易數“之運用於占卜方式,已由邵康節先生將古代的龜、蓍、擲錢起卦的繁瑣,又再一次的重大改革,再衍成簡化。、創新、靈活多樣化的方便法門,並可於 心裡默演其卦,不限於任何時空隨時隨地均可應用,其法雖只以本卦、互卦、變卦為其主要架構,但仍由機、象、理、數、占並行運用,並可從機象理數占中默參天 地的消息,更要從占筮中靜驗萬物盈虛,可探陰陽於動靜之中,審爻象而知事物之幾微,此皆法自然之理,故可戚一念之觸機起卦占卜,或憑自然界的動靜起卦占 蔔,並可依人之出生八字或姓名起卦運用於算命上,與一般子平八字,紫微鬥數法一樣來論命,可供談論占斷空間也很大,推斷姓名時,也不限簡體字的姓名、諸如 英文或日文等姓名,也能推算其流年流月運勢好壞及事故,甚至可依每年的年初就能預測每年的景氣及局勢,不僅可運用於卜卦算命外,也可配合應用於風水、擇 日、合婚、命名、購物等日常生活中,應用範圍極廣,不勝枚舉。也為梅花易數之運用於占卜上,又一次重大轉折突破,且其可再發揮的空間還相當多,一般有涉入 此學者,都知道此術在占卜上的神准,且比其它占卜方式簡便,靈活、有趣,但千年來尚停留在傳統占卜的用途上,只是在功力深淺不同的區別,卻很少人知道此數 也可應用在算命及推算大運、流年、流月等其它方面的功能上,以為與文王神卦的功能一樣,此乃將梅花易數再推至更完善占卜與算命方面的更上一層境界體系,也 確定此學有待開發的功能尚很多,也具有實用開發價值,於是可借由卜易論命而解易,由解易而知含藏萬里的易學,以此知易道之大如是也。及知聖人于觀象繫辭時 之至艱至隱。

 3,219 Posts 0 Comments 830030 Views

發表迴響